ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ටූටින්ග් බ්‍රෝඩ්වේ - ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ මැර කණ්ඩායම් පිළිබඳ චිත්‍රපටයක්