ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මිනිසුන් සතුන් බිලි දීමේ ආගමික අභිචාරවලට ඇදී යන්නේ ඇයි?

සතුන් බිලි දීමේ ආගමික අභිචාර මානව ඉතිහාසයේ අනාදිමත් කාලයක සිට පැවැත එන්නක්.

බලාපොරොත්තුවලින් පිරුන මිනිසුන් ඒවාට ඇදී යන්නේ ඇයි? අභිචාර අවබෝධයෙන් මිස බලහත්කාරයෙන් නතර කළ හැකිද?

උපාලි ගජනායක මේ සතියේ ආලෝකයෙන් එම කරුණු දෙසයි හැරී බලන්නේ.