ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දහස් ගණනක් ජීවිත විනාශයට ප්‍රභාකරන් වගකිවයුතුයි - සොල්හයිම්