ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වැලිවේරිය ප්‍රහාරය ගැන පල්ලිය පොලිසිය සහ ජනතාව

වැලිවේරිය ගැටුම පිළිබඳව කෝපය පළ කරන ජනතාව සහ කරුණු පැහැදිලි කරන පොලිසිය.