ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මාලදිවයින් මැතිවරණ සටන කොළඹට

සෙනසුරා දා පැවැත්වෙන මාලදිවයින් මැතිවරණය සඳහා කොළඹ දී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවා තිබේ.

ඡන්දය පාව්ච්චි කීරීම සඳහා සුදුසුකම් ඇති මාලදිවයින් ජාතිකයින් දෙදෙහසක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන අතර ඔවුන්ගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම දියත් කොට ඇති ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව අසාම් අමීන් ගෙනෙන වාර්තාවක්