ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉන්දියාවට හඳුන්වා දෙන නව ලිප් වර්ගයක්

ඉන්දියාවට හඳුන්වා දෙන නව ලිප් වර්ගයකින් පරිසර දූෂණය මැඩලීමට රුකුලක් ලැබෙන බව එහි නිෂ්පාදකයෝ පවසති.

ඉන්දීය ගම්මාන වල දැල්වෙන කුඩා ලිප් හිමාල අඩවියේ හිම දිය කිරීමට තරම් හේතුවක් වී ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

දැනට භාවිතා වන ලිප් කාන්තාවන්ට සහ ළමුන්ට බොහෝ අනතුරුදායක වන අතර හඳුන්වා දෙන නව ලිප් වර්ගය ආරක්ෂිත බව එහි නිෂ්පාදකයින්ගේ මතයයි.