ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වීදියේ නිදන්නෝ

වීදියේ රැය පහන් කරන්නන් ලොව සෑම රටකම පාහේ අඩු වැඩි වශයෙන් දැකිය හැකියි.

ඇතැම් රටවලට මෙය සමාජ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වී තිබේ.

පදික වේදිකාව නිවහන කර ගත් ඉන්දීය සහ ශ්‍රී ලාංකික මිනිස් ජීවිත පිළිබඳ සොයා බැලීමක්. (හඬ පටය)