ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ප්‍රායෝගික ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනයේ මගයි- ජනාධිපති

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වෙළෙඳ ප්‍රවර්ධනයට දියුණු රටවල් අවංකව ම ආධාර කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය