ජනාධිපති ඔබාමා මෙන් කථා කරන පිටසක්වල ජීවියෙක් සජීවිකරණයෙන්

තොරතුරු තාක්ෂණයේ නව රැල්ල

අසභ්‍ය වීඩියෝ එක්ස් බොක්ස් වෙත ඉදිරිපත් කළහොත් කුමක් සිදුවේද?

ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහිත වීඩියෝ ලමුන්ට බලපාන්නේ කෙලෙසින්ද?

අනුන්ගේ දුරකථන සංවාද වලට සවන් දිය හැකිද?

ජනාධිපති ඔබාමා ලෙසින් කථා කරන පිටසක්වල ජීවීන් සිටින්නේ කොහෙද?

තොරතරු තාක්ෂණයේ පෙර දැක්ම- ක්ලික් වෙත පිවිසෙන්න