ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වැඩිම වද හිංසා චෝදනා පොලිසියට එරෙහිව