ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උතුරේ ජනතා ප්‍රශ්න ‘කැනඩා පාර්ලිමේන්තුවට’