ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලාංකිකයන් පිරිසක් ‘උගන්ඩාවේ කොටු වෙලා’