ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කොළොඹ තැනින් තැන විපක්ෂයේ විරෝධතා