ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නායකත්ව පුහුණුවේදී මිය ගිය ළහිරු