ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රතුපස්වල හාමුදුරුවෝ තවත් උපවාසයක

රතුපස්වල ජනතාවට බිමට පානීය ජලය ඉල්ලමින් තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමියෝ යළිත් උපවාසයක් ආරම්භ කළහ.

උන්වහන්සේ පවසන්නේ, රජය තමන් හා ජනතාව රැවටීමට ලක් කළ බවයි.

මෙම ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ උපවාසයක නිරත වෙන තුන් වැනි වතාවයි මේ.

උපවාසය ආරම්භ කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව රෝහල්ගත කෙරුණ තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමියෝ විහාරස්ථානයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව යළිත් උපවාසය ආරම්භ කළහ.

රතුපස්වල ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ රජය විසින් මාර්ගය දෙපස තබනු ලැබ තිබූ ජල ටැංකි සමහරක් මේ වන විට අතුරුදන් වී ඇති බවයි.