ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න' - ජෙහාන් පෙරේරා