ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'ජනාධිපති ග්ලාස්ගෝ නාවේ ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය නිසා'-මහින්දානන්ද