ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය

අඩි හතක් උසැති තාප්පයකින් පැනීමෙන් හැදෙන නායකත්වය කුමක්දැයි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය නායකත්ව පුහුණුව පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරයි.