ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අගමැති -වාසු වාග් සංග්‍රාමය

වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉලක්ක කොට පාවිච්චි කල එක්තරා වචනයක් මාධ්‍ය ලෝකයේ සාකච්ඡා කෙරෙමින් පවතී.

අගමැතිවරයා සහ වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා අතර මේ වාදය ඇති වුනේ රීති ප්‍රශ්නයක් මුල් කර ගෙනයි.

එම වචන හුවමාරුවේදී වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා පාවිච්චි කළ වචන ඇතැම් පුවත් පත් විග්‍රහ කරන ලද්දේ ලිවීමට පවා නොහැකි ඒවා ලෙසයි.

සංදේශය මේ ගැන සාකච්ඡා කළා - වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා සමඟ.