ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මේ පරීක්ෂණ යුද්ධය නිමා කළ නිසා - ගෝඨාභය