ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය: 'වැරදි තොරතුරු දුන්නොත් අහෝසි කරනවා'