ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

HIV භීතිය: හිත් රිදුනා නම් කණගාටුයි - අකිල