ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'කොටි ප්‍රහාරයෙනුත් බේරුනා, බ්‍රසල්ස් ප්‍රහාරයෙනුත් බේරුනා'