ලෝක සේවයේ පිරික්සුම් බීටා මගින් සිදු වන අතර ඇතැම් පිටු තවමත් අන්තර්ජාලයේ පැවතියත් බීටා ඔස්සේ ඇතුළු විය නොහැකි පිටු පිරික්සුම් ප්රතිඵලවල අඩංගු නොවේ