චීනයේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙන අයුරු

චීනයේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙන අයුරු

දකුණු දිග චීනයේ රොන්ෂියෑන් ප්‍රදේශය ගංවතුරට හසු වීමෙන් පසු එහි පිහිටි තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී ඇත.

කිසිවකුත් ඉන් අනතුරට ලක් වී ඇති බව වාර්තා වී නොමැත.

මාර්තු විසි වනදා ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටෙන ආකාරය ප්‍රදේශවාසියකු විසින් පටිගත කොට තිබේ.