ලෝක වාර්තාව ගැන චමරි අතපත්තු

ලෝක වාර්තාව ගැන චමරි අතපත්තු

පසුගියදා පැවති කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව දැක්වූ දස්කම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ චමරි අතපත්තු පළ කළ අදහස්.