බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති කැමරන් සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නව අවුරුදු ශුභ පැතුම් ගෙන එයි.

David Camaron
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ලැබූ නව වසර තුළ අතීත විරසකභාවයන් අමතක කරමින් සියළු ජන කණ්ඩායම් එකට එකමුතු කරනු ලැබීමේ අපේක්ෂාව වෙනුවෙන් බලාසිටින බවයි ඔහු පවසන්නේ

බ්‍රිතාන්‍යවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයන් ද ඇතුළුව සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට ශුභ නව වසරක් පතන බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් පවසයි.

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයකු විසින් සිංහල දමිළ නව වසරක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශුභ පතන ලද දුර්ලභ අවස්ථාවක් හැටියටයි මෙය සැලකෙන්නේ.

දශ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව නව වසර උදාවත් සමඟ එය සැමරීමට සිය පවුල් සමඟ එක්වීමේ ඇති විශේෂ වැදගත්කම තමාට තේරුම් යන බවයි බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයා පවසන්නේ.

බ්‍රිතාන්‍යවාසී ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව වෘත්තීය, සේවා සහ ව්‍යාපාරික අංශ වල නිරත වෙමින් සමාජය සඳහා ඉටු කරන කාර්යභාරයත් අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් විසින් අගය කරනු ලැබ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තහවුරු කිරීම සහ සංහිඳියාව සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් සැපයෙන දායකත්වය තවත් නංවා ලන බව තමා දැනටමත් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව සිහිපත් කරන අගමැති කැමරන් වත්මන් පාලනය යටතේ එම ක්ෂේත්‍රවල දැනටමත් ලබා ඇති සැලකිය යුතු වර්ධනය තමා විසින් හඳුනා ගනු ලැබ ඇති බවත් කියා සිටියි.

ලැබූ නව වසර තුළ අතීත විරසකභාවයන් තුලින් ලද අමිහිරි මතක අමතක කරමින් සියළු ජන කණ්ඩායම් එකට එකමුතු කරනු ලැබීමේ අපේක්ෂාව වෙනුවෙන් තමාත් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව සමඟ කටයුතු කිරීමට බලා සිටින බවත් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයා පවසයි.