චීනය ‘සයිබර්’ යුද්ධයට සැරසෙයි

චීන මහජන විමුක්ති හමුදාව
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

චීන මහජන විමුක්ති හමුදාව

2020 වසර වන විට 'සයිබර්' යුදමය තත්වයකට (cyber warfare) මුහුණ දිය හැකි මට්ටමින් සිය සන්නද්ධ හමුදා නවීකරණය කිරීමේ පස් අවුරුදු සැලැස්මක් චීනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

චීන මධ්‍යම යුද කොමිසම් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති එම සැලසුම මගින් කියැවෙන්නේ මහජන විමුක්ති හමුදාව ලෝකයේ වඩාත් ප්‍රබලතම සන්නද්ධ බලකායක තත්වයට පරිවර්තනය කරන බවයි.

චීන මහජන විමුක්ති හමුදාව වත්මන් ලෝකයේ සංඛ්‍යාත්මකව මට්ටමින් ගත් විට විශාලතම යුද හමුදාව වෙයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

චීන හමුදාවේ නව ශක්තිය

එම භටයන් ගේ ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාත්මක මට්ටමින් අඩු කොට නවීන අවි ආයුධ වලින් සන්නද්ධ කරමින් මහජන විමුක්ති හමුදාවේ ප්‍රහාරාත්මක ශක්තිය නංවාලීමයි චීන නායකත්වයේ උවමනාව වී තිබෙන්නේ.

සිය නාවික සහ ගුවන් හමුදාවන්හි සම්පත් නංවාලීම කෙරෙහි ද බේජිං පාලනය අවධානය යොමු කරයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මහජන විමුක්ති හමුදාවට නවීන යුද අවි

එවැනි පියවරක් ගනු ලබන්නේ නැගෙනහිර සහ දකුණු චීන මුහුදේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් චීනය අවට රටවල් සමඟ ගැටුම්කාරී තත්වයකට යාමත් සමඟයි.

බේජිං පාලනය නැගෙනහිර සහ දකුණු චීන මුහුදේ ඇති දූපත් කීපයක අයිතිය මුල්කර ගනිමින් ජපානය වියට්නාමය සහ පිලිපීනය වැනි අවට රටවල් සමඟ ගැටුම්කාරී තත්වයකට ගොස් ඇත.