ගංවතුර සහ නාය යෑම් පිළිබඳ පුවත්

ප්‍රධාන පුවත

Aranayaka

වීඩියෝ, මඩ දියේ ගලා යන අරණායක කඳුළු, ධාවන කාලය 2,08

අරණායක නායයාමෙන් මියගියවුන්ගේ මළ සිරුරු සෙවීමේ කටයුතු යුධ හමුදාව විසින් සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර දිවි බෙරාගත්තවුන් පිහිටුවා ඇති රැඳවුම් ස්ථාන හයේ මේ වන විට ලැගුම් ගෙන සිටිති.

වීඩියෝ සහ හඬ පට

සේයා රූ