කුමාරස්වාමි වැඩ භාර ගැනීම සඳුදා

නව මහබැංකු අධිපති ජනාධිපති හමුවේ
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නව මහබැංකු අධිපති ජනාධිපති හමුවේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පත් කරනු ලැබ ඇත.

ආර්ථික විද්‍යාඥයකු වන නව මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලබන සඳුදා පදවියේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබ තිබෙන්නේ.

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගේ ධූර කාලය ජූනි 30 වෙනි දින නිම වූ අතර එම පුරපාදුව සඳහායි ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පත් කරනු ලැබුණේ.

මතභේදයට ලක් වූ හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වෙනුවට නව පුද්ගලයකු පත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ සංවිධාන රාශියක් ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබුණි.