ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මාධ්‍ය පාලනයටද?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මාධ්‍ය පාලනයටද?

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන තිබියදී රජය නව ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවූයේ මාධ්‍ය පාලනයටද?

ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර් බීබීසීයේ කොළඹ වාර්තාකරු අසාම් අමීන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාව.