'රාජ්‍ය ආයතන දාහතක් තවමත් පරිගණක ගත කර නැහැ'

'රාජ්‍ය ආයතන දාහතක් තවමත් පරිගණක ගත කොට නැහැ' Image copyright AFP

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සහ සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රාජ්‍ය ආදායමට සෘජු ලෙස බලපාන රජයේ ප්‍රධාන ආයතන දාහතක් තවමත් පරිගණක ගත කොට නොමැති බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ආදායමෙන් 80% ක් පමණ ලැබෙන ඉහත කී ආයතන පරිගණක ගත කිරීමෙන් ඒවායේ සිදු වන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා අවම කර ගත හැකි වනු ඇති බවයි රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න පෙන්වා දෙන්නේ.

''උදාහරණයක් වශයෙන් විදේශීය රටක බැලුවොත්, වාහනයක් ආනයනය කරන විට එම වාහනය වරායෙන් එළියට එන කොටම වාහනේ විස්තර අනෙකුත් ආයතනවලට ජාලගත වෙනවා. නමුත් එවැනි අන්තර්ගත කිරීමේ ජාලයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවම නැහැ."

ලබන වසර වන විට අදාළ ආයතන පරිගණක ගත කොට එම ආයතන අතර ජාල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම සිය ඉලක්කය වී ඇති බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේ බීබීසී සිංහල සේවය සමග සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි.

අර්ථ සාධක අරමුදල

'ඒ ආයතන තුළ අන්තර් සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කළ හැකි පරිදී තොරතුරු ජාල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම තුළින් ඒ ආයතන තුළ සිදු වන අඩුපාඩු අවම කර ගත හැකිය කියන විශ්වාසය තිබෙනවා,''

රාජ්‍ය ආයතන තිස්හතක් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ නිරීක්ෂණයට ලක් වී ඇති බවත් එම ආයතන තුළ සිදු වන අක්‍රමිකතා මග හරවා ගත හැකි ගැටලුකාරී ස්ථාන හා සම්බන්ධ කරුණු දෙසිය තිස් අටක් හඳුනා ගෙන ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධ අක්‍රමිකතා ද ඉහත කී කරුණු සඳහන් වාර්තාවට ඇතුළත් වන බවයි රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේ.

විගණන පනත සම්මත කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයක් පවතින බව පිළිගන්නා බව සඳහන් කළ කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න, එය වහාම සම්මත කළ යුතු බව සිය කාරක සභාවේ නිර්දේශය බවත් පැවසීය.