හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් ගැන බියක් තිබුණේ නෑ - රාජිත
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් ගැන බියක් තිබුණේ නැහැ'