ඉන්ටර්පෝල් වරෙන්තුව
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලංකා ඊ නිවුස් ගැන අධිකරණ ඇමති සහ ජනමාධ්‍ය ඇමති