මඩකලපුව ඉඩම් අධ්‍යක්ෂ ඝාතන ප්‍රයත්නයක්

අධ්‍යක්‍ෂවරයාට වෙඩි තබනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භකොට ඇත.
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අධ්‍යක්‍ෂවරයාට වෙඩි තබනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භකොට ඇත.

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසන් සභාවේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්‍ෂ නේසතුරයි විමලරාජ් වෙඩි තැබීමකට ගොදුරුව බරපතල තුවාල ලැබ මඩකලපුව රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

අධ්‍යක්ෂවරයා වෙඩි තැබීමට ගොදුරු වූයේ රාජකාරි නිමවී සිය නිවසට ලඟා වූ අවස්ථාවේදීය.

කලුවන්චිකුඩි පොලිසිය එම වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වයි.