විදුලි රැහැන් හා ගොඩනැගිලි: නව රෙගුලාසියක්

Image copyright Getty Images

විදුලි රැහැන් හා ගොඩනැගිලි අතර පැවතිය යුතු අවම පරතර සම්බන්ධයෙන් නව රෙගුලාසියක් ක්‍රියාවට නගා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

අදාළ රෙගුලාසිය මගින් ඉදිකිරීම් හා විදුලි රැහැන් අතර පැවතිය යුතු අවම සිරස් හා තිරස් පරතර අනිවාර්ය කර ඇත.

විදුලි බල ආරක්ෂාව පිළිබඳ රෙගුලාසිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය ද සහාය දක්වන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

සම්ප්‍රේෂණ හෝ බෙදාහැරීම් රැහැනේ වෝල්ටීයතාව අනුව තැබිය යුතු අවම පරතර විදුලි බල ආරක්ෂාව පිළිබඳ රෙගුලාසියෙහි 36 හා 37 වන නියෝග යටතේ දක්වා තිබේ.

"රැහැනේ වෝල්ටීයතාව වොල්ට් 1000ට අඩු නම් එවැනි රැහැනක සිට ගොඩනැගිල්ලක් දක්වා අවම පරතරය සිරස්ව මීටර 2.4 ක් විය යුතු වේ. අවම තිරස් දුර මීටර 1.5 කි" යනුවෙන් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.

නීතිවිරෝධි

Image copyright Getty Images

විදුලි රැහැනෙහි වෝල්ටීයතාව වැඩි අගයක් ගන්නා විට තැබිය යුතු අවම පරතරය ද වැඩි අගයක් ගනු ලබන බව නිවේදනයේ දැක්වෙන අතර විදුලි බල ආරක්ෂාව පිළිබඳ රෙගුලාසියෙහි 37 වන වගන්තිය අනුව අවම පරතරයට වඩා අඩු පරතරයක් සහිතව නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම නීතිවිරෝධිය.

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී නව ඉදිකිරීම් සඳහා සංවර්ධන බලපත්‍ර පිරිනැමීමේදී විදුලි රැහැන් හා අදාළ ඉදිකිරීම් අතර නිසි පරතරය පිළිබඳ ප්‍රමිතිය ද සොයා බලනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

නව රෙගුලාසියට අනුව ඉදිකිරීම්වලට අදාළවන පරිදි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් හෝ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමෙන් ආරක්ෂිත සහතිකයක් ලබාගත යුතු බවත් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

සබැඳි විෂයයන්

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර