කසල කළමනාකරණය කළ යුත්තේ කෙසේද?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කසල කළමනාකරණය කළ යුත්තේ කෙසේද?

කසල ගොඩ නොකොට සියයට සියයක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ යුතු බවට පවතින තර්කය කසල කළමනාකරණයේ පිළිගත් ක්‍රමවේදවලට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ බව කසල කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥ ආචාර්ය සුජාතා ගමගේ පවසයි.

එමෙන්ම කසල කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියන්ට ද වගකීමක් පැවරෙන බවත් ඇය පෙන්වා දෙයි.

වැඩි විස්තර සඳහා: කසළ කළමනාකරණය ආරම්භ කළ යුත්තේ නිවසින්ද?