වන විනාශය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වන විනාශය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ පවත්නා 29.7% ක් වූ වන ආවරණය 2022 වනවිට 32% ක් දක්වා වැඩි කිරීමේ රජයේ අරමුණ ඉටුකර ගැනීම පිණිස ආණ්ඩුවේ සහ සිවිල් සංවිධාන එකමුතුවෙන් ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්.

වන විනාශය වඩාත් වැඩියෙන්ම සිදුවන දිස්ත්‍රික්ක ලෙස අනුරාධපුරය, මොනරාගල, හම්බන්තොට, අම්පාර හා පුත්තලම හඳුනාගෙන තිබෙන අතර අලුතෙන් ගස් වැවීමට වඩා ගස් කැපීම වැළැක්වීමේ අවශ්‍යතාවය පරිසරවේදීහු පෙන්වා දෙති.

සබැඳි විෂයයන්