දියවන්නා වෙසක් කලාපයේ වෙසක් සිරිය

ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනය සමරන දියවන්නා වෙසක් කලාපයේ වෙසක් සිරියයි, මේ.

ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනය සැමරීම් වස් ඉන්දීය මූර්ති ශිල්පී සුදර්ශන් පට්ටනයික් විසින් වැලි යොදා ගනිමින් අඩි හතළිහක් දිග සැතපෙන බුදු පිළිමයක් දියවන්නා වෙසක් කලාපයේ නිර්මාණය කර තිබිණ.