කටාරය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කටාර් අර්බුදය: "ප්‍රශ්නයක් වුනොත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්වා ගන්නවා"

කටාර් අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගේ ආරක්ෂාවට බලපෑමක් ඇති වුවහොත් නැවත ඔවුන් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට සුදානම් බව විදේශ රැකියා පිළිබඳ ඇමතිනී තලතා අතුකෝරළ පවසයි.

වැඩි විස්තර සඳහා: කටාර් අර්බුදය: ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඥාතීන්ට පණිවුඩයක්