ළමා විවාහයක වේදනාව
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මුස්ලිම් ළමා විවාහ: "කසාදෙන් ගැලවෙන්න අත කපාගත්තා"

බලහත්කාර විවාහයකට ගොදුරු කරනු ලැබ, සැමියාගේ අනෙක විධ වධ බන්ධන හේතුවෙන් දරු ගැබ අහිමි කරනු ලැබ, පසුව සැමියා විසින්ම 'ගණිකාවක' ලෙසින් සමාජ ජාල ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබූ 'ෂෆා' ගේ වේදනාබර අත්දැකීම.

වැඩි විස්තර මේ පිටුවෙන්: ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ළමා විවාහයක වේදනාව