කිණිහිරක පන්නරය ලද මව් දිරිය

යකඩ තැලීම ජීවිකාව කර ගනිමින් දශක තුනකට අධික කාලයක් කම්මල් රැකියාවේ නිරත දිරිය මවකගේ කතාව.

වැඩි විස්තර සඳහා: 'වානේ පන්නරය ලැබූ හැටි'