'වානේ පන්නරය ලැබූ හැටි'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිණිහිරක පන්නරය ලද මව් දිරිය

යකඩ තැලීම ජීවිකාව කර ගනිමින් දශක තුනකට අධික කාලයක් කම්මල් රැකියාවේ නිරත දිරිය මවකගේ කතාව.

වැඩි විස්තර සඳහා: 'වානේ පන්නරය ලැබූ හැටි'