මන්ත්‍රී වහාන
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මන්ත්‍රී වාහන: තවත් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්

අමාත්‍යංශ දෙකක ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙකුට ලක්ෂ 430 බැගින් වටිනා වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

වැඩි විස්තර සඳහා: ඇමතිවරයෙකුට ලක්ෂ 400 වාහනයක් අවශ්‍යද?