පොලිතින් තහනම: විකල්ප මොනවාද?

ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් දිනකට සිලිසිලි මලු සහ ලන්ච් ෂීට් ලක්ෂ 350 ක් පමණ පරිසරයට මුදා හරිනු ලබන බවට ගණන් බලා ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර සිලිසිලි මලු සහ ලන්ච් ෂීට් භාවිතය සැප්තැම්බර් 01 වෙනිදා සිට තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

තහනම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග ජනතාව කළ යුත්තේ කුමක්ද?