පොලිතීන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පොලිතින් තහනම: විකල්ප මොනවාද?

ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් දිනකට සිලිසිලි මලු සහ ලන්ච් ෂීට් ලක්ෂ 350 ක් පමණ පරිසරයට මුදා හරිනු ලබන බවට ගණන් බලා ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර සිලිසිලි මලු සහ ලන්ච් ෂීට් භාවිතය සැප්තැම්බර් 01 වෙනිදා සිට තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

තහනම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග ජනතාව කළ යුත්තේ කුමක්ද?

වැඩි විස්තර සඳහා: පොලිතින් තහනම: කළ යුත්තේ කුමක්ද?