අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඛනිජ තෙල් සේවක වර්ජනයක්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඛනිජ තෙල් සේවක වර්ජනයක්

ඛනිජ තෙල් වර්ජනයක් දියත් කරන බව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග කොළඹ ඇතුළු රටපුරා විවිධ ප්‍රදේශවල පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබිණි.