"අවුරුදු නමයක් පුතාව හොයාගෙන නොගිය තැනක් නැහැ"

"අවුරුදු නමයක් පුතාව හොයාගෙන නොගිය තැනක් නැහැ"

වසර නවයකට පෙර අතුරුදහන් වූ සිය පුතුන් පස් දෙනා තවමත් කොතැනක හෝ ජීවතුන් අතර සිටිතැයි බලාපොරොත්තු පළ කරන අතුරුදහන් වූ තරුණයන්ගේ දෙමාපියෝ.

සම්පූර්ණ වාර්තාව: "මගේ මහත්තයත් රණවිරුවෙක්"