අලි මුහුදු යන්නේ ඇයි?

අලි මුහුදු යන්නේ තවත් පාරිසරික හේතුවක් හෝ ස්වභාවික විපතක පෙරනිමිත්තක් නිසා ද?

කෙටිකාලයක් තුළ එකම කලාපයක දී දෙවතාවක්ම අලි මුහුදු යාම අතර සම්බන්ධයක් තිබෙන්නේ ද?

න සංරක්ෂණ සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ආචාර්ය ප්‍රීතිවිරාජ් ප්‍රනාන්දු හෙළි කරණ කරුණු.