අලි මුහුදු යන්නේ ඇයි?

අලි මුහුදු යන්නේ ඇයි?

අලි මුහුදු යන්නේ තවත් පාරිසරික හේතුවක් හෝ ස්වභාවික විපතක පෙරනිමිත්තක් නිසා ද?

කෙටිකාලයක් තුළ එකම කලාපයක දී දෙවතාවක්ම අලි මුහුදු යාම අතර සම්බන්ධයක් තිබෙන්නේ ද?

න සංරක්ෂණ සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ආචාර්ය ප්‍රීතිවිරාජ් ප්‍රනාන්දු හෙළි කරණ කරුණු.