කවුද මේ සමාජ ජාලවල හුවමාරු වන "පඟර නැට්ටා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කවුද මේ සමාජ ජාලවල හුවමාරු වන "පඟර නැට්ටා"?

"පඟර නැට්ටා" නමින් සමාජ ජාල තුළ පළ වන ඡායාරූප පෙළක් පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන කියා සිටියේ එවැනි සතෙකු නොමැති බවය.

වැඩි විස්තර සඳහා: කවුද මේ "පඟර නැට්ටා"?