සියෙරා ලියෝන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සියෙරා ලියෝන්: "ජාතික ව්‍යසනයක්"

සියෙරා ලියෝන්හි නාය යාමත් සමග මඩ තට්ටු සහ ගංවතුරට හසුව තුන්සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් මරණයට පත්ව ඇති බව එරට බලධාරීහු පවසති.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: සියෙරා ලියෝන්: මරණයට පත් සංඛ්‍යාව 300 ඉක්මවයි