'මහා රළ පෙළ'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'මහා රළ පෙළ'

ජපාන ජාතික කට්සුෂීකා හොකුසායි විසින් සිතුවම් කරන ලද 'මහා රළ පෙළ' නමැති සිතුවම ලොව වැඩි වශයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය වී ඇති කලා කෘතිය ලෙස සැලකේ.

වැඩි විස්තර සඳහා: ලොව වැඩි වශයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය වූ කලා කෘතිය

සබැඳි විෂයයන්