'මහා රළ පෙළ'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'මහා රළ පෙළ'

  • 2017 අගෝස්තු 22

ජපාන ජාතික කට්සුෂීකා හොකුසායි විසින් සිතුවම් කරන ලද 'මහා රළ පෙළ' නමැති සිතුවම ලොව වැඩි වශයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය වී ඇති කලා කෘතිය ලෙස සැලකේ.

වැඩි විස්තර සඳහා: ලොව වැඩි වශයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය වූ කලා කෘතිය

සබැඳි විෂයයන්